Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2016

Η Αγία Τριάδα στο Προάστιο

Θαυμάστε το ναό εδώ http://naoistimani.blogspot.gr/p/blog-page_193.html

Πάνω από το νότιο παράθυρο σε λευκό βάθος η κτητορική επιγραφή 9διαστάσεις 0.65 Χ 0.66μ) από 19 στίχους. Η επιγραφή έχει ως εξής :

Ανηγέρθη εκ βάθρων γης και ανηστορήθι ούτος ο θείος και πάνσεπτος
ναός της Αγίας ενδόξου και ομοουσίου Τριάδος δια εξόδου και συνδρο
μείς και κόπου παρά του θεοφιλεστάτου επισκόπου κυρίου Γερα
σίμου παπαληα
κάκη Πουργάλη εκ χώρας Πραστίου εις μνημόσυνον  αυτού και ψυ
χηκήν σωτηρίαν και των γονέων αυτού. Ο αυτός επίσκοπος  όλους
τους
κόπους και έξοδες και όλα ότι απόκτησε όταν ήλθε εδώ κυνιτά και
ακύ
νητα έξο από το μερτηκό του πατέρα του  όλα τα αφιερόνι εδώ εις την
Αγίαν Τριάδα και παρα
δίνι όλλι την κυβέρνισι εις χείρας της. από δε το μερτηκό του πατέρα
του να μην έχει να γυρεύσι κανείς μίτε μισι τρίχα, μονων τα αφίνι των
αδερφών και των
ανεψιόν του , από τη Αγίαν Τριάδα νικοκυρίο να μην έχουν μονο να
είναι κυνι εν
ορία όλης της χώρας και αυτοί επίτροποι ο παπα οικονόμος και
Γιάνης και ο Αναγνώστης Δη
μητρουλέας και οι τρεις Τρουπιάνοι και αυτοι επίτροποι, ο κυρ
Παναγιώτης, ο κυρ Τζανέ
τος και ο κυρ Δημητράκης. Τα όσα εγραύθησαν εδο εις τον κόνδυκα
ώστης παρασαλεύσι υ χαλάσι μέρος ήνα
έχει την κατάρα της αγίας τριάδος και
του
αρχιερέως Γερασίμου, πρεκοπί θεού μην ιδί τα τέκνα του ορφανά και
η γυνή χήρα και τα υπάρχοντα του άλοι να τα κληρονομήσουν.
Έτι από Χ(ριστο)ύ - αψμε μην μαίου. δια χειρός νικολάου νομιτζή και αναγνώστου σλεμπερδάκη  εμπρός ης την αγίαν τριάδα το λαχίδι ονομαζομενον το λιστο το  αφιερώνω
εις την αγίαν τριάδα όπου είναι πατρικόν μου και μερτηκό μου.