ΜΠΡΙΚΙ (ΑΗ ΛΕΟΣ)

Οί ολίγοι κάτοικοι, οί εναπομείναντες εις το μικρόν χωρίον της Μέσα Μάνης Μπρίκι, δεικνύουν έξω του συνοικισμού των τα ερείπια του "Αϊ-Λέου" , μονοχώρου σταυροσχήμου μέ τρουλλοκαμάραν ναΐσκου, τιμωμένου, όπως συνάγεται έκ τοιχογραφίας του κτιστού τέμπλου, εις το όνομα του αγίου Λέοντος, επισκόπου Κατάνης. Αί έσωτερικαί διαστάσεις τοΰ μνημείου είναι 5,47 μ. x 5,21 μ.
Αι στέγαι κατά το πλείστον κατέρρευσαν και εξακολουθούν καταρρέουσαι , ό εσωτερικός χώρος του μνημείου είναι πλήρης ερειπίων, τα όποια εν μέρει άποφράττουν και τήν χαμηλήν, μοναδικήν θύραν. Δια τήν οίκοδομήν του ναΐσκου έχρησιμοποίησαν φαιούς ογκολίθους. Ώς είναι γνωστόν, είς την Ελλάδα υπάρχουν ολίγα παραδείγματα τρουλλοκαμάρων ναών.
Ό ναΐσκος σώζει ολίγα λείψανα τοιχογραφιών. Έπί τοΰ κτιστοϋ τέμπλου,αριστερά, ενθρονον τον "Α γ ι ο ν Λ έ ο ν τ α , έπίσκοπον Κατάνης και δεξιά τής θύρας τοΰ ίεροΰ τήν Δ έ η σ ι ν .

 Νικόλαος ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ

(http://www.deltionchae.org/index.php/deltion/article/viewFile/812/763)


Ερειπωμένος είναι και ο Άη Λέος στο Μπρίκι, τιμώμενος στο όνομα του Αγίου Λέοντος. Πρωτοτυπεί όμως, επειδή είναι ο μοναδικός μονόχωρος ναός σε σχήμα ελεύθερου σταυρού με τρουλοκάμαρα. Η τρουλοκάμαρα εξωτερικά δίνει την εντύπωση πυργόμορφου κτίσματος, σχεδόν τετραγώνου. Ο μικρός ναός, κτισμένος τον 10ο ή 11ο αιώνα, σώζει λίγα υπολείμματα από το ζωγραφικό του διάκοσμο, ο οποίος έχει χρονολογηθεί στις αρχές του 15ου αιώνα.
http://www.tseriamani.gr/gr/sindesmos/pree/oitilo/mnimiaMMb.html 


 Ερειπωμένος είναι και ο Άη Λέος στο Μπρίκι, τιμώμενος στο όνομα του Αγίου Λέοντος. Πρωτοτυπεί όμως, επειδή είναι ο μοναδικός μονόχωρος ναός σε σχήμα ελεύθερου σταυρού με τρουλοκάμαρα.

Βιογραφία του Αγίου
Ο Άγιος Λέων εγεννήθηκε στη Ραβέννα της Ιταλίας από γονείς ευλαβείς και ευγενείς . Αφού εσπούδασε, εχειροτονήθηκε πρεσβύτερος στη Ραβέννα και αργότερα εξελέγη για την καθαρότητα και πνευματικότητα του βίου αυτού Επίσκοπος Κατάνης της Σικελίας. Έγινε προστάτης των ορφανών και των χηρών, εδίδασκε και ενουθετούσε το ποίμνιό του και έκτισε το ναό της Αγίας Μάρτυρος Λουκίας. Ο Άγιος διακρίθηκε, επίσης, για τους αγώνες του κατά των αιρετικών, τους οποίους ενίκησε και εντρόπιασε όχι μόνο με λόγια αλλά και με κείμενα.

Ο Άγιος Θεός τον επροίκισε με το χάρισμα της θαυματουργίας. Και τον μάγο Ηλιόδωρο που είχε πλανέψει πολλούς με μαγείες, μετά από προσευχή τον κατέκαψε με φωτιά, επειδή εκαυχόταν ότι μπορούσε να κάνει τα πάντα και ότι δεν εφοβόταν την φωτιά. Βλέποντας οι πιστοί το θαύμα αυτό κατεπλάγησαν . Αμέσως το περιστατικό αυτό διαδόθηκε στη Βασιλεύουσα. Για το λόγο αυτό ο Άγιος προσκλήθηκε από τους βασιλείς Λέοντα Δ΄ (775 - 780 μ.Χ.) και Κωνσταντίνο ΣΤ΄ (780 - 798 μ.Χ.) στην Κωνσταντινούπολη, όπου αξιώθηκε πολλών τιμών.

Ο Άγιος Λέων εκοιμήθηκε με ειρήνη το 785 μ.Χ. και το σεπτό λείψανό του ενταφιάσθηκε στο ναό της Αγίας Λουκίας. Τη μνήμη του Αγίου Λέοντος του Θαυματουργού και Επισκόπου Κατάνης τιμά στις 20 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία μας.ΜΠΡΙΚΙ, ΑΗ ΛΕΟΣ


ΜΠΡΙΚΙ, ΑΗ ΛΕΟΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου