ΜΑΡΑΘΕΑ (ΔΙΑΦΟΡΕΣ)

Η μεταβυζαντινή εκκλησία της Παναγίας στη Μαραθέα.