ΕΡΗΜΟΣ, ΣΟΥΛΑΝΗ

"Αγια Βαρβάρα γέννησε κι η Σουλανή το δέχτηκε κι Αγιος Νικόλας έδραμε να πα να το βαφτίση".

Νοτιοδυτικώς της Αγίας Βαρβάρας Ερήμου, ηρειπωμένος, άστεγος , μονοκάμαρος ναϊσκος, έχων εσωτερικώς μήκος με την ημιεξάγωνον έξωθεν αψίδα 7.73 και πλάτος 3.26μ.
Η εξωτερική παρειά των τοίχων ήτο εν πολλοίς ωκοδομημένη με ειργασμένους μαρμαρόλιθους ,ο ο δε ναός είχε μιαν ενυσχυτικήν ζώνην, βαίνουσαν επί κυλλιβάντων. Ο βόρειος κιλλίβας φέρει διάκοσμον εκ τριών συναπτομένων βαθέως χαρακτών κύκλων. Εις τα μεταξύ των κενά έχουν γλυφή επιπεδόγλυφα τρίφυλλα.
Το μνημείον διασώζει υπολείμματα τοιχογραφιών. Εις το τεταρτοσφαίριον ίχνη εν προδομή δεομένου δι αμφοτέρων των χειρών  στρατιωτικού αγίου και  επι του κατακορύφου τοίχου εκατέρωθεν ορθωγωνίου φωτιστικής  θυρίδος λείψανα μετωπικών ιεραρχών.
Υπέρ την θυρίδα ίσως υπήρχε επιγραφή. Οι ιεράρχαι, διακρινόμενοι δια ξηράν σχηματικότητα, θα ήσαν εξ. Φέρουν μονόχρωμα φαιλόνια και πολυκόσμητα εχρείρια και επιμάνικα. Διασωζόμενα χρώματα των ενδυμάτων είναι βαθυκάστανον, ιώδες, ερυθρόν.
Θα έλεγε τις ότι ίσως είναι αρχαϊζουσα έργα του ΙΔ΄αιώνος : περίεργος η λαική παράδοσις την οποίαν ήκουσα να αναφέρη παρατυχών χωρικός. : "Αγια Βαρβάρα γέννησε κι η Σουλανή το δέχτηκε κι Αγιος Νικόλας έδραμε να πα να το βαφτίση".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου